Obuka montera

Obuka prema HRN EN 13067:2012

Certificiranje zavarivača provodi se prema normi HRN EN 13067:2012, te se nakon provedenog postupka obuke i uspješno položenog teorijskog pismenog dijela ispita i praktičnog dijela ispita polazniku izdaje certifikat sa rokom važenja od 2 godine.


Nakon  isteka  perioda  od  1  godine  od  polaganja  ispita  obavezno  je  izvršiti  provjeru  praktičnog  znanja,  dok  je nakon isteka perioda od 2 godine obavezno postupak obuke provesti u cijelosti.

 

Obuka polaznika traje 2 dana i obuhvaća slijedeće:

  • 1. dan: predavanje - teorijska obuka o plastičnim cijevnim sustavima
  • 2. dan: polaganje pismenog ispita iz teorijskog dijela obuke, nakon kojeg polaznici koji su uspješno položili pismeni dio ispita pristupaju praktičnom dijelu ispita

Pismeni dio ispita sastoji se od cca 40 pitanja o svojstvima i prednostima plastičnih cijevnih sustava, te njihovom ispravnom načinu spajanja i saniranja.

 

Praktični dio ispita obuhvaća slijedeće:

  • elektrofuzijsko zavarivanje: priprema spoja, zavarivanje spojnice d110 mm, izrada kućnog priključka sa sedlom d110-32 mm
  • sučeono zavarivanje: priprema spoja, 2 zavara cijevi d110 mm ili d160 mm
  • polifuzijsko zavarivanje: priprema spoja, zavarivanje spojnice d63 mm ili d32mm